CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


  1. Đối với sản phẩm có hợp đồng mua bán: mọi quy định bảo hành tuân theo các điều khoản trong hợp đồng.
  2. Đối với sản phẩm không có họp đồng mua bán: Mọi quy định bảo hành có niêm yết trên trang giới thiệu sản phẩm.